شعر

ياد كودكي...

يادم آمد
شوق روزگار كودكي
مستي بهار كودكي
...
يادم آمد
آن همه صفاي دل كه بود
خفته در كنار كودكي
...* براي شنيدن


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۲:۵۹:۵۵ | مدير سايت
،