شعر

دلِ ما رو بنويس...

تــو كــه دست‏ت به نــوشتـن آشنــاست
دلـــت از جنــسِ دلِ خـستــۀ مـــاســت
دل دريــا رو نوشتي، همه دنيـا رو نوشتي
دل مــا رو بنــويس....دل مــا رو بنــويس

اردلان سرفراز

* براي شنيدنادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۲:۵۹:۲۹ |