شعر

بگو از كدام راه ميآيي؟

به موسم آمدن ت
تمام مسير را
تمام راه قدوم ت را
گل باران خواهم كرد
تو فقط بگو از كدام راه ميآيي و كي؟

دلنوشته ها
(نجوا رستگار)

+ اينجا

ادامهـ مطلبـ <