شعر

سين سلام سفرۀ تحويل سال نو

سالي كه بي ظهور تو تحويل ميشود
خود جشن ماتم است كه تعجيل ميشود

امسال هم به سفرۀ خود كم گذاشتيم
سيني كه با سلامِ تو تحويل ميشود


شاعر؟!
* اين هم خوب بود:
امسال را بدون تو آغاز مي كنيم....اي مهربان ما، پدر ما، بهار ما
قرآن و شمع و آينه و سبزه حاضر است....جاي تو خالي ست ولي در كنار ما...​

* شاعر مصرع عنوان را نميشناسم، از اينجا يافتم.

* اولين پست امسالم، اين باشد... باشد كه سالي كه دو فاطميه در آن ميافتد، سال ظهور منتقم بانويمان، فاطمه زهرا سلام الله