شعر

من اگه خـــــــــــــــــــــدا بودم

من اگه خـــــــــــــــــــــدا بودم ...

يه بار ديگه تمـــــــــــــــوم بنده هام رو ميشمردم

ببينم كه يه وقت يكيشون تنــــــــــــــها نمونده باشه ...

و هواي دو نفره ها رو انقدر به رخ تك نفره ها نمي كشيدم!!!!