شعر

قايم باشك يا تمرين جدايي؟

يك دو سه چهار... شمردم تك تك
آهسته به دنبال تو رفتم با شك
وقتي كه بزرگتر شدم فهميدم:
تمرين جدايي ست قايم باشك!

ميلاد عرفان پور