شعر

كليدي بايد؛ براي رفع دل گرفتگي ها...‏

گيرم كليد را در قفل در چرخاندي،
دلت باز نخواهد شد!

گروس عبدالملكيان

*


ادامهـ مطلبـ
|