شعر

احرام چو بستيد، از اين باديه رستيد...‏

اي قوم به حج رفته كجاييد؟ كجاييد؟
معشوق همين جاست، بياييد... بياييد

مولوي

پ.ن: عكس را قبل از اين، اينجا آورده ايم، منتها به اين شعر هم ميآمد، خصوص كه بي تناسب به اين ايام هم نيست...
ضمنا توصيه ميكنم نواي شعر را با صداي هژير مهرافروز از اينجا دانلود