شعر

آواره منم...


هر كس به تمنايي
رفته‌ است به صحرايي
ما را كه تويي منظور
خاطر نرود جايي  . . .