شعر

جنون ِ آتشين


پاييز را ساده منگر 

پاييز؛ 

اتحاد ِ جنون آميزِ برگ است با نور...‏ 

عاشقانه ي برگي ست كه 

همرنگ ِ خورشيد شده ست.‏


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱