شعر

در گذار هر روز ه...‏

زندگي؛
شايد يك خيابان دراز است، 
كه هر روز، زني با زنبيلي از آن مي‏گذرد
...

فروغ فرخزاد


ادامهـ مطلبـ