شعر

شانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم دوست دارم

شانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم دوست دارم

بي تو بودن را براي با تو بودن دوست دارم دوست دارم
خالي از خود خواهي من برتر از آلايش تو
من تو را بالاتر از من برتر از من دوست دارم
عشق صدها چهره دارد عشق تو آيينه داره 
عشق را در چهره ي آيينه ديدن دوست دارم
در خموشي چشم مارا قصه ها و گفت وگو هاست
من تو را درجسته ي محراب ديدن دوست دارم
من تو را بالاتر از من برتر از من دوست دارم
شانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم دوست دارم
بي تو بودن را براي با تو بودن دوست دارم دوست دارم
در هواي ديدنت يك عمر در چله نشستم
چله را در مقدم عشقم شكستن دوست دارم
بغض سر گردان ابرم قله اي آرامشم كن
شانه هايت را براي گريه كردن دوست دارم دوست دارم