شعر

بهار؛ دست‏هايِ تو بود...‏

                    بهار را دنبال مي كنم 
                    به دست هاي تو
                                          مي رسم

سيدحسن حسيني

* شاعرش، در نهم فروردين 1383، بر اثر سكته قلبي، از دنيا رفت. روحش شاد


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آ