شعر

باز هواي حرم ات... حرم ات آرزوست...‏‏

بلبل طبعم؛ غزل خوان در ثناي زينب است
مرغ روحم پر زنان، اندر هواي زينب است...‏

*

‏* ميلاد بانويم، مبارك! (هرچند تبريكم به تأخير دچار شد اما دلم نيامد از خيرش بگذرم)‏

اينجا، اينجا و اينجا هم يادداشت هايم به علاوه ل