شعر

روبان سبز

درخت عبوس پشت پنجره ام
لبخند ميزند امروز
با روبان كوچك سبزي
ميان موهايش.‏

قدسي قاضي نور
"مثل يك حباب آبي"

*