شعر

سكوني ابدي....


تا فنا در هيج جا آرام نتوان يافتن

هر چه جز منزل در اين وادي است، يكسر جاده است


گوهر ِ ما كاش از ننگ ِفسردن خون شود

مي رود دريا ز خويش و موج ِ ما اِستاده است

 

بي‌دل 


ادامهـ مطلبـ