شعر

دنياي ِ "ما" ، دنياي ِ ديگري است....


بيرون،
جنگ خاموشي و فراموشي‌‌ست.

با مندرون همين شعر بنشين.من از عاشقاني مي‌گويمكه نداشتم،تو از سفرهايي بگو كه نرفتي.

بيرون
آدم ميكشند...


مژگان عباسلو


ادامهـ مطلبـ