شعر

مساحت عشق

نخست ،عشقي ست سبز

و عشق ، در قلب سرخ
و قلب ، در سينه ي پرده اي مي تپد
كه با دل و عشق خويش
هميشه را خرم است...

پرنده بر ساقه اي ست
وساقه بر شاخه اي
درخت در بيشه اي
و بيشه در ابر ومه
و ابر ومه گوشه اي زعالم اعظم است...

كنون بدست اوريد
مساحت عشق را
كه چندها برابر عالم است...

شفيعي كدكني


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۹:۵۴ | مدير سايت
،