شعر

روزهاي سنگي...

 دريا دم ِغروب، به من تكيه مي دهد
تبديل كرده اي تو مرا هم به تخته سنگ...


فرامرز عرب عامري

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۱:۴۰ | مدير سايت
،