شعر

نشان يار سفركرده از كه پرسم باز؟*‎‏

باز ديروز
شهرِ
دوازده ميليون و هفتصد و نود و شش هزار و پانصد و چهل و سه نفري تهران
خالي بود
بس كه در سفري