شعر

دعا كرديم كه بماني...

 دعا كرديم كه بماني
بيايي كنار پنجره، باران ببارد
و باز شعر مسافر خاموش خود را بشنوي
اما دريغ كه رفتن
راز غريب همين زندگي است
رفتي پيش از آن كه باران ببارد

سيد علي صالحي

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۳:۰۹ | مدير سايت
،