شعر

لبريز آه و ندبه و غم گريه مي‌كنم

به جز هواي تو و شانه‌هاي آرامت
براي گريه مگر جاي ديگري هم هست؟

سعيد بيابانكي
كامل شعر
عنوان از اين شعر
همراهي شعر و
تصوير از