شعر

تو نيستى و پيش من فرقى نخواهد كرد...

يلداي آدم ها هميشه اول دي نيست
هر كس شبي بي يار بنشيند شبش يلداست

"مهدي فرجي"


عنوان پست:
تو نيستى و پيش من فرقى نخواهد كرد
/ كه آخر پاييز امروز است يا فرداست .... "مهدي فرجي"


ادامهـ مطلبـ