شعر

چه كردى با من؟

حاصلِ سبزترين باور من

برگ زرديست كه از لاي ورق هاي دلم مي ريزد

مانده ام سخت غريب

ديگر از سبزترين حادثه هم مي ترسم...