شعر

روزهاي زرد و خيس...
تنها بهانه ام
براي روز هاي زرد و خيس
نگاه خدا و
دست هاي تو بود!

جا مانده ام :
ميان دست هاي خدا و
نگاهت

كه ديگر نيست
محسن شرو


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۰:۰۹ | مدير سايت
،