شعر

دفتر درخت را؛ دست باد ميزند ورق...‏

باد
دفتر خاطرات درخت را مي‌خواند
و هنوز
چند برگ
تا پاييز باقي است...

ابوالفضل پاشا