شعر

مي رسد اينك خزان...‏

فصلي تازه؛
در راه است...
دست در دست هم...
يك برگ سرخ،
ورق مي‌خورَد!

شاهين سادات‏ ناصري


ادامهـ