شعر

خشك ميشويم و ميافتيم...‏

سبك و سوخته برگي شده ايم،
در كف باد هوا چرخنده...

سياوش كسرايي

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۱:۱۶ | مدير سايت
،