شعر

اي باد چه در گوش طبيعت گفتي؟

از سجده و لذت عبادت گفتي؟
يا آيه‌اي از صبح قيامت گفتي؟

برگ از پي برگ بر زمين ريخته است
اي باد چه در گوش طبيعت گفتي؟

ميلاد عرفان‌پور


ادامهـ مطلبـ
|