شعر

با من ..سخن بگو..

سرنوشت بي آرزو
سرنوشت بي خاطره
سرنوشت كور
ذهن پريشان فراموشكار
بستن بيهوده عهدهاي شكننده
تكرار جمله ي "پشت دستم داغ"                                                                  با من سخن بگو
                                                                     باز كن دهانت را
                                                                        با شليك آخرين تيرت

                                                                                     خلاصم كن.