شعر

اين بود تمام ماجراي من و او...

 

 تا جاده به زخم رفتن آراست مرا
يك سينه تپش نفس نفس كاست مرا
اين بود تمام ماجراي من و او
مي خواستمش ولي نمي خواست مرا

 

ايرج زبردست

لينك اهنگ درحال پخش بلاگ براي شنيدن اواز از ايرج بسطامي (+)
تصوير واهنگ و شعر بر گرفته از 
اينجا