شعر

تكيه بر باد..ديگر
دلتنگ نور ماه
عطر بهار نارنج
و خواب هيچ سايه يا سواري
نخواهم بود
تكيه داده ام
به تنهايي ام
چون صخره اي دشوار ....

سيد عبدالحميد ضيايي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۲:۱۱ | مدير سايت
،