شعر

خاطره اي تكراري

امروز را به باد سپردم
امشب كنار پنجره بيدار مانده ام
دانم كه بامداد
امروز ِ ديگري را با خود مي آورد
تا من دوباره آن را
بسپارمش به باد ...

فريدون مشيري


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۳:۱۳ | مدير سايت
،