شعر

تا به كي دلخوشي ثانيه ها؟؟؟

روزها از پي هم مي گذرند

 لحظه ها ثانيه ها در گذرند

 ما به اين زندگي بي هدف مسخره دل خوش كرديم

 تا كه شايد برسد روزي از آن رخت سفر بربنديم

 تو بگو در گذر ثانيه ها

 به چه دل خوش كردي؟

 به همين لحظه ديدار عزيز

 يا به آن روز وداع آخر؟

 به چه دل خوش كردي؟

 به كلاغي كه از آن بام پريد

 يا به آن مرغ اسير

 كه صداي نفسش هم پر درد است و فغان

 به چه دل خوش كردي؟

 به گدايي كه از آن سكه تو

 سر به تعظيم فرود آورده ست؟

 به غرور يك مرد كه براي روزي

 به تو روي آورده ست؟

 به چه دل خوش كردي؟

 روزهايت همه تكرار و فريب

 همه بي رنگ و دروغ

 تا به كي دلخوشي ثانيه ها...؟؟؟


ادامهـ مطلبـ