شعر

گلِ بنفشۀ من، چه ميشود كه بيايي؟

دارد بهار مي‌شود
گل‌فروش‌هاي دوره‌گرد
بنفشه جار مي‌زنند
كدام پرستو
بذر تو را هديه خواهد آورد؟


رضا كاظمي

عكس از