شعر

من مانده ام تنها؛ ميان سيل غم ها...‏

من مانده‌ام مهجور از او
بيچاره و رنجور از او 

گويي كه نيشي دور از او
در استخوانم مي‌رود...

سعدي

* خواب بودم يا بين خواب و بيداري، نميدانم، فقط مدام اين بيت از ذهنم ميگذشت، اين تصوير ميآمد و اين عنوان...

* عنوان براي شعر گل پونه ها كه ايرج بسطامي، خوانده.

* كامل بيت سعدي، اينجا.