شعر

زمين مست ، آسمان مست !


آيا كسي نشسته است پشتِ ابر كه ني مي زند؟يا سه تار ، نمي دانم!آوازي ، اما يك آواز از گوشه يِ آسمان ِجمعه مي ريزد ....

بيژن نجديادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱