شعر

به دل شور محرم داشت باران

چه يكدست و مرتب بود باران
دلي از غم لبالب بود باران

رها، يك ريز، با احساس، انگار
دو قطره اشكِ زينب بود باران

سيد حبيب نظاري
"از اين دست" عنوان از دو بيتي ديگري از همين شاعربراي باران اين شب ها و محرم

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ |