شعر

چاي با تو مي چسبد فقط...

چاي من لبريز و لب دوز است و لب سوز است، آآآي!

مي خوري با من تو چاي؟

گرچه كامم تلخ و چايم تلخ و روزگارم نيز تلخ

امّا دلبَــــرم

گر تو آيي

لب گشايي

لب بريزي

لب بسوزي

لب بدوزي

واااي!

بَه چه محشر مي شود

اندازه ي يك چاي خوردن

كام ِ من شيرين نمايي

دلبرم

ماه ِ آبان است و چاي

با تو مي چسبد فقط...


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذ