شعر

توئي آن شعر دل انگيز و بلند!

تو

نيستي كه ببيني

چگونه عطر تو در عمق

لحظه ها جاري است

چگونه عكس تو در برق

شيشه ها پيداست

چگونه جاي تو در جان زندگي سبز است

هنوز پنجره باز است...

فريدون مشيري


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۷:۴۳ | مدير سايت
،